אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ

ביום 8.12.2020 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי כבוד השופט חגי ברנר, צו לפתיחת הליכים על פי חלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ביחס לחברת אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ ובמסגרתו מונה עו"ד דוד פרץ כנאמן (כן מונה, במקביל ובנפרד, עו"ד עמית אשור כבעל תפקיד בודק לחקירת נסיבות התמוטטות החברה ולהגשת תביעות במידת הצורך).

בנוסף, ביום 24.12.2020 אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי כבוד השופט חגי ברנר, הסדר נושים בקשר עם חברת אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ שעניינו מכירת השלד הבורסאי של החברה, העברת פעילותה לקופת הסדר ומינוי עו"ד דוד פרץ כנאמן הסדר להפעלה וניהול של קופת ההסדר.

על פי החלטות בית המשפט, נקבע כי השלמת הסדר הנושים תארע בד בבד עם הכניסה לתוקף של צו פתיחת ההליכים והכל ביום 1.2.2021.

במסגרת הסדר הנושים שאושר כאמור, נקבע כי החל ממועד ההשלמה של ההסדר לא יבוצעו עוד דיווחים באמצעות מערכת המגנ"א וכל הודעה ודיווח, לרבות זימונים לאסיפות של מחזיקי אגרות החוב ודיווחים של הנאמן על ביצוע חלוקות למחזיקי אגרות החוב יבוצעו באמצעות אתר אינטרנט זה.